strange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strange.

Từ điển Anh Việt

 • strange

  /streindʤ/

  * tính từ

  lạ, xa lạ, không quen biết

  strange land: đất lạ, đất nước người

  kỳ lạ, kỳ dị, kỳ quặc

  a strange story: một câu chuyện kỳ lạ

  he is very strange in his manner: thái độ của nó rất kỳ quặc; nó có vẻ điên điên khùng khùng

  mới, chưa quen

  I am strange to the work: công việc đối với tôi rất mới

  I am quite strange here: tôi không phải người vùng này

  to feel strange

  thấy trong người khang khác, thấy choáng váng

  thấy lạ, cảm thấy xa lạ, cảm thấy không được thoải mái

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strange

  * kỹ thuật

  lạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strange

  being definitely out of the ordinary and unexpected; slightly odd or even a bit weird

  a strange exaltation that was indefinable

  a strange fantastical mind

  what a strange sense of humor she has

  Synonyms: unusual

  Antonyms: familiar

  not known before

  used many strange words

  saw many strange faces in the crowd

  don't let anyone unknown into the house

  Synonyms: unknown

  Similar:

  foreign: relating to or originating in or characteristic of another place or part of the world

  foreign nations

  a foreign accent

  on business in a foreign city

  Antonyms: native