stirrup pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stirrup pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stirrup pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stirrup pump.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stirrup pump

    a hand-operated reciprocating pump; used in fighting fires

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).