stirrup, link, lateral tie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stirrup, link, lateral tie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stirrup, link, lateral tie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stirrup, link, lateral tie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stirrup, link, lateral tie

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cốt thép đai (dạng thanh)