stirrup-cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stirrup-cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stirrup-cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stirrup-cup.

Từ điển Anh Việt

  • stirrup-cup

    /'stirəpkʌp/

    * danh từ

    chén rượu tiễn đưa