stirrup cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stirrup cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stirrup cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stirrup cup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stirrup cup

    a farewell drink (especially one offered to a horseman ready to depart); usually alcoholic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).