st. leo i nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

st. leo i nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm st. leo i giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của st. leo i.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • st. leo i

    Similar:

    leo i: Italian pope from 440 to 461 who extended the authority of the papacy to the west and persuaded Attila not to attack Rome (440-461)

    Synonyms: Leo the Great

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).