st. bruno nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

st. bruno nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm st. bruno giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của st. bruno.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • st. bruno

    Similar:

    bruno: (Roman Catholic Church) a French cleric (born in Germany) who founded the Carthusian order in 1084 (1032-1101)

    Synonyms: Saint Bruno

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).