st. david nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

st. david nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm st. david giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của st. david.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • st. david

    Similar:

    david: patron saint of Wales (circa 520-600)

    Synonyms: Saint David

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).