st. andrew's cross nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

st. andrew's cross nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm st. andrew's cross giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của st. andrew's cross.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • st. andrew's cross

    a cross resembling the letter x, with diagonal bars of equal length

    Synonyms: saltire

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).