spray tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spray tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spray tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spray tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spray tap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòi phun mù