slope top nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slope top nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slope top giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slope top.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slope top

    * kỹ thuật

    phần trên của mái dốc