slopewise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slopewise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slopewise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slopewise.

Từ điển Anh Việt

  • slopewise

    /'sloupwaiz/

    * phó từ

    nghiêng, dốc