severance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

severance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm severance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của severance.

Từ điển Anh Việt

 • severance

  /'sevərəns/

  * danh từ

  sự chia rẽ

  sự cắt đứt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • severance

  * kỹ thuật

  sự đứt

  sự gãy

  xây dựng:

  sự cắt đứt (hợp đồng)

  hóa học & vật liệu:

  sự phân chai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • severance

  the act of severing

  Synonyms: severing

  Similar:

  rupture: a personal or social separation (as between opposing factions)

  they hoped to avoid a break in relations

  Synonyms: breach, break, rift, falling out