serious music nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serious music nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serious music giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serious music.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • serious music

    Similar:

    classical music: traditional genre of music conforming to an established form and appealing to critical interest and developed musical taste

    Synonyms: classical

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).