serious breach of contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serious breach of contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serious breach of contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serious breach of contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serious breach of contract

    * kinh tế

    sự vi phạm nghiêm trọng hợp đồng