seriousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seriousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seriousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seriousness.

Từ điển Anh Việt

 • seriousness

  /'siəriəsnis/

  * danh từ

  tính chất đứng đắn, tính chất nghiêm trang

  tính chất quan trọng, tính chất hệ trọng; tính chất nghiêm trọng, tính chất trầm trọng, tính chất nặng (bệnh...)

  tính chất thành thật, tính chất thật sự

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seriousness

  * kỹ thuật

  định hướng

  hướng

Từ điển Anh Anh - Wordnet