seaside daisy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seaside daisy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seaside daisy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seaside daisy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • seaside daisy

    slightly succulent perennial with basal leaves and hairy sticky stems each bearing a solitary flower head with narrow pink or lavender rays; coastal bluffs Oregon to southern California

    Synonyms: beach aster, Erigeron glaucous

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).