seaside nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seaside nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seaside giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seaside.

Từ điển Anh Việt

 • seaside

  /'si:'said/

  * danh từ

  bờ biển

  seaside resort: nơi nghỉ mát ở bờ biển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seaside

  * kỹ thuật

  bờ biển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • seaside

  the shore of a sea or ocean regarded as a resort

  Synonyms: seaboard