seaside resort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seaside resort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seaside resort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seaside resort.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seaside resort

    * kinh tế

    điểm nghỉ mát sát biển