seaside alder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seaside alder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seaside alder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seaside alder.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • seaside alder

    shrub or small tree of southeastern United States having soft light brown wood

    Synonyms: Alnus maritima

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).