seaside scrub oak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seaside scrub oak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seaside scrub oak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seaside scrub oak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • seaside scrub oak

    Similar:

    myrtle oak: small evergreen shrub or tree of southeastern United States; often forms almost impenetrable thickets in sandy coastal areas

    Synonyms: Quercus myrtifolia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).