scorpio the scorpion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scorpio the scorpion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scorpio the scorpion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scorpio the scorpion.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scorpio the scorpion

    Similar:

    scorpio: the eighth sign of the zodiac; the sun is in this sign from about October 23 to November 21

    Synonyms: Scorpion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).