scorpion fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scorpion fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scorpion fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scorpion fly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scorpion fly

    any of various mecopterous insects of the family Panorpidae of the northern hemisphere having a long beak and long antennae; males have a tail like that of a scorpion except it is not venomous

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).