scorpionism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scorpionism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scorpionism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scorpionism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scorpionism

    * kỹ thuật

    y học:

    trúng nọc bò cạp