scorpion fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scorpion fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scorpion fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scorpion fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scorpion fish

  * kinh tế

  cá chép biển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scorpion fish

  Similar:

  scorpionfish: marine fishes having a tapering body with an armored head and venomous spines

  Synonyms: sea scorpion