scorpionfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scorpionfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scorpionfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scorpionfish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scorpionfish

    marine fishes having a tapering body with an armored head and venomous spines

    Synonyms: scorpion fish, sea scorpion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).