retrieve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

retrieve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm retrieve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của retrieve.

Từ điển Anh Việt

 • retrieve

  /ri'tri:v/

  * ngoại động từ

  lấy lại, tìm lại được (vật đã mất); tìm và mang (con vật bị bắn) về (chó săn)

  khôi phục lại được (tiếng tăm); phục hồi được (công việc làm ăn); xây dựng lại được (cơ nghiệp)

  to retrieve one's fortunes: xây dựng lại được cơ nghiệp

  bù đắp được (sự mất mát, tổn thất); sửa chữa được (lỗi lầm)

  (+ from) cứu thoát khỏi (tình thế khốn quẫn, cái chết chắc chắn...)

  nhớ lại được

  * nội động từ

  tìm và nhặt đem về (chó săn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • retrieve

  * kinh tế

  khôi phục

  lấy lại

  phục hồi

  tìm lại

  tìm lại được

  vãn hồi

  * kỹ thuật

  đọc ra

  gọi ra

  lấy ra

  phục hồi

  sửa chữa

  tìm kiếm

  xây dựng:

  truy hồi

  toán & tin:

  truy tìm, tìm kiếm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • retrieve

  go for and bring back

  retrieve the car from the parking garage

  run after, pick up, and bring to the master

  train the dog to retrieve

  Similar:

  recover: get or find back; recover the use of

  She regained control of herself

  She found her voice and replied quickly

  Synonyms: find, regain

  remember: recall knowledge from memory; have a recollection

  I can't remember saying any such thing

  I can't think what her last name was

  can you remember her phone number?

  Do you remember that he once loved you?

  call up memories

  Synonyms: recall, call back, call up, recollect, think

  Antonyms: forget