resounding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

resounding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm resounding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của resounding.

Từ điển Anh Việt

  • resounding

    * tính từ

    vang rền; có âm thanh lớn, có tiếng vang lớn

    nổi danh, lừng lẫy (về một sự kiện )

Từ điển Anh Anh - Wordnet