radial feed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

radial feed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radial feed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radial feed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • radial feed

    * kỹ thuật

    lượng chạy dao hướng kính

    cơ khí & công trình:

    sự chạy dao hướng kính