racing gig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

racing gig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm racing gig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của racing gig.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • racing gig

    a light narrow racing boat for two or more oarsmen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).