racing course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

racing course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm racing course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của racing course.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • racing course

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường đua