racing boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

racing boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm racing boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của racing boat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • racing boat

    a boat propelled by oarsmen and designed for racing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).