racing fuel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

racing fuel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm racing fuel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của racing fuel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • racing fuel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhiên liệu xe đua