quater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quater.

Từ điển Anh Việt

  • quater

    một phần tư // chia tư