quaternion algebra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quaternion algebra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quaternion algebra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quaternion algebra.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • quaternion algebra

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đại số các quaternion