quaternion function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quaternion function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quaternion function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quaternion function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • quaternion function

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  hàm quarternion

  hàm quaternion

  điện tử & viễn thông:

  hàm Quatenion