punk rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

punk rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm punk rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của punk rock.

Từ điển Anh Việt

  • punk rock

    * danh từ

    loại nhạc rốc dữ dội, mạnh mẽ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • punk rock

    rock music with deliberately offensive lyrics expressing anger and social alienation; in part a reaction against progressive rock

    Synonyms: punk