protestant reformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protestant reformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protestant reformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protestant reformation.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • protestant reformation

    Similar:

    reformation: a religious movement of the 16th century that began as an attempt to reform the Roman Catholic Church and resulted in the creation of Protestant churches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).