protestantism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protestantism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protestantism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protestantism.

Từ điển Anh Việt

  • protestantism

    /protestantism/

    * danh từ

    (tôn giáo) đạo Tin lành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • protestantism

    the theological system of any of the churches of western Christendom that separated from the Roman Catholic Church during the Reformation