processed fishery product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processed fishery product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processed fishery product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processed fishery product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • processed fishery product

    * kinh tế

    sự phân loại sản phẩm cá