processed commodities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processed commodities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processed commodities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processed commodities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • processed commodities

    * kinh tế

    hàng gia công