procedure language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

procedure language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm procedure language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của procedure language.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • procedure language

    * kỹ thuật

    ngôn ngữ thủ tục