principal solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

principal solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm principal solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của principal solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • principal solution

    * kỹ thuật

    nghiệm chính