primitive function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primitive function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primitive function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primitive function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • primitive function

    * kỹ thuật

    hàm nguyên thủy

    nguyên hàm