polling mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polling mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polling mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polling mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polling mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ hỏi vòng