plaster slab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plaster slab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plaster slab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plaster slab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plaster slab

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mảng vữa