piping hanger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piping hanger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piping hanger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piping hanger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piping hanger

    * kỹ thuật

    giá đỡ đường ống