paying office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paying office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paying office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paying office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paying office

    * kinh tế

    phòng trả lương