parietal wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parietal wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parietal wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parietal wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parietal wall

    * kỹ thuật

    y học:

    lá thành phôi