parietal cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parietal cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parietal cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parietal cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parietal cell

    * kỹ thuật

    y học:

    tế bào vách